Polityka prywatności

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ATEECC SP. Z O.O.

I. Nazwa i adres administratora danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych zwanych dalej „RODO” oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w państwach członkowskich oraz innymi obowiązującymi przepisami, informujemy, że

Administratorem danych osobowych jest:

Ateecc Sp. z o.o.

ul. Tomcia Palucha 31/34,

02-495 Warszawa,

wpisana do KRS pod nr 0000706139

Kontakt z Administratorem danych osobowych

adres: Ateecc Sp. z o.o.

ul. Tomcia Palucha 31/34,

02-495 Warszawa,

email: iod@ateecc.com

strona internetowa: www.ateecc.com

II. Cel, sposoby i okres gromadzenia danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy z której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia niezbędnych działań w Państwa imieniu w celu zawarcia umowy o współpracy miedzy Państwem z osobą trzecią . W tym zakresie wykorzystujemy Państwa dane do sporządzenia oferty dotyczącej oferowanych przez nas usług i świadczeń zgodnie z zapisami umowy lub na innych ustalonych zasadach. Państwa dane osobowe uzyskane w szczególności podczas spotkań biznesowych, rozmów telefonicznych, otrzymanych drogą elektroniczną , listownie, fax, wysyłania i negocjacji oferty, składania zamówień, zleceń i/lub poprzez pośredników działających w Państwa imieniu wykorzystujemy następujących celach:

 • Nawiązania zawarcia i wykonania umowy współpracy – przez czas przygotowania, trwania umowy oraz po jej zakończeniu, aż do momentu całkowitego wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy;
 • Negocjowania w Państwo imieniu z osobą trzecią w celu zawarcia umowa o współpracy miedzy Państwem a osobą trzecią na czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu, aż do momentu całkowitego wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy
 • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:
  • wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych;
  • przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • wysyłania treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, do którego jest prawnie zobowiązany, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym, każdorazowo jednak przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
 • Dane osobowe są usuwane niezwłocznie, gdy cel, dla którego były one przechowywane zostanie zrealizowany. W przypadku, gdy dane gromadzone są w celu dostarczenia treści strony internetowej, dane są usuwane niezwłocznie, gdy dana sesja zakończy się.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Na podstawie art 6 ust 1 lit. a - RODO
 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Na podstawie art 6 ust 1 lit. b- RODO

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną. Dotyczy to również czynności przetwarzania danych, które są niezbędne w celu wprowadzenia w życie środków poprzedzających zawarcie umowy.

 1. Na podstawie art 6 ust 1 lit. c - RODO

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie jako administratorze danych.

 1. Na podstawie art 6 ust 1 lit. d- RODO

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 1. Na podstawie art 6 ust 1 lit. f- RODO

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

IV. Uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu i ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do uzyskania kopii lub przenoszenia danych osobowych (otrzymania od nas podanych nam danych osobowych w dostępnym formacie celem przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • we wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  • kontakt pisemny: Ateecc Sp. z o.o. ul. Tomcia Palucha 31/34 02 -495 Warszawa.
  • e-mail: iod@ateecc.com

W przypadku niezadowolenia ze sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe istnieje możliwość złożenia zażalenia na stronie www.uodo.gov.pl

V. Komu przekazujemy dane osobowe

Dane Państwa przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia usług i realizacji zawartych umów i współpracy, takim jak :

 • firmy zainteresowane współpracą handlową
 • firmy prawnicze, informatyczne, kurierskie
 • podmiotom i organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności lub usługi
 • firmom lub instytucjom, które wykażą, że, na mocy przepisów prawa są uprawnione do otrzymania tych danych, np. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej
 • osobom trzecim, które zatrudniamy w celu pomocy świadczenia usług niezależnie od rodzaju umowy i formy współpracy, działającym na rzecz i w imieniu firmy Ateecc
 • sądom powszechnym i administracyjnym, którym dane osobowe ujawniane są w związku z wykonaniem podpisanej z klientem umowy
 • podmiotom i organom, którym mogą być przekazane dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,
 • innym osobom trzecim, takim jak pośrednicy, których Państwu przestawiamy lub/i reprezentujemy
 • oraz wypełniania obowiązków nałożonych z mocy prawa. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Praw osoby której dane dotyczą

VI. Kategorie gromadzonych danych osobowych

Firma Ateecc Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko oraz informacje do kontaktu, takie jak: adres zamieszkania lub służbowy, numer telefonu i adres email, informacje biograficzne, które mają na celu potwierdzić Państwa tożsamość takie jak: data urodzenia, PESEL, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, numer paszportu, narodowość i kraj siedziby

VII. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych poza granicami Unii Europejskiej

Zebrane dane osobowe mogą być udostępnianie osobom trzecim w celu realizacji umowy lub zlecenia co może wiązać się z przekazaniem ich poza granice Unii Europejskiej. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 • dostaliśmy od Państwo wyraźnie na to zgodę, taka zgoda na przekazanie danych osobowych jest niezbędna do wykonania umowy lub/i reprezentowania Państwa przed osoba trzecią

Materiał ten ma charakter informacyjny i nie wymaga od Państwa podejmowania działania lub podpisania w celu wyrażenia zgody na powyższe.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO): www.uodo.gov.pl